ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ”
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας
===================
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΝΕΧΙΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΝΕΧΙΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Συνεχίζει τη λειτουργία του ο Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα. Για τις σχέσεις της «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα χρησιμοποιούνται σε ακριβή μετάφραση.
2. Η συνεχιζόμενη με το παρόν Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών της, εμπορική ιδιότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΔΡΑ
1. Έδρα της Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται ο Δήμος Αλίμου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αττικής.
2. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της, η Κοιν.Σ.Επ. μπορεί, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα ή
γραφεία οπουδήποτε.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ
1. Σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια όπως ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του αρ. 2 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016). Δράσεις κοινωνικής μέριμνας και αρωγής σε τομείς παιδείας, δημιουργίας, τέχνης, για τη στήριξη, τη γεφύρωση και τη συνοχή των παιδιών που έρχονται από το μέλλον, των νοημόνων που δραστηριοποιούνται στο παρόν και των σοφών γερόντων που κατέχουν τη γνώση που πηγάζει από το παρελθόν, προκειμένου να δημιουργηθούν ισορροπημένες – βιώσιμες, ζυγιασμένες – αναπτυσσόμενες, σταθερές – αλληλέγγυες κοινωνικές δομές, δομώντας το πέρασμα που οδηγεί στο ρεαλισμό της ουτοπίας, μέσω της πνευματικής καλλιέργειας, της ανάπτυξης της ηθικής και της συναισθηματικής νοημοσύνης, της εξέλιξης των Αξιών της εμπιστοσύνης, της ειλικρίνειας, του σεβασμού, της κατανόησης, της ενσυναίσθησης και των αρχών της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας.
2. Ειδικότερα, σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. είναι:
• η βιώσιμη ανάπτυξη και
• η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος.
Α. Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ειδικότερα, η Κοιν.Σ.Επ. στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες:
α) προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος,
β) συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα,
γ) προωθούν την ισότητα των φύλων,
δ) προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά,
ε) προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.
Συγκεκριμένα οι σκοποί της Κοιν.Σ.Επ. ως προς την βιώσιμη ανάπτυξη εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων κοινωνικών δραστηριοτήτων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
α. Προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.
1η Κοινωνική Δράση:
Δημιουργία πειραματικών – πιλοτικών αυτόνομων και βιώσιμων οικολογικών μονάδων διαμονής και παρατηρητηρίων σε δασικούς χώρους, για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και για τις ανάγκες αναδάσωσης από ασθενέστερες πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικά ομάδες πληθυσμού, όπου θα εγκαθίστανται σε κατάλληλα διαμορφωμένα κοντέινερ ή άλλες αντιπυρικές κατασκευές, θα απασχολούνται σε γεωργικά, αγροτικά, κτηνοτροφικά, αλιευτικά προγράμματα και ως δασοφύλακες και θα καταρτίζονται σε θέματα δασοπονίας.
β. Αειφόρος γεωργία και κτηνοτροφία, η οποία δίνει έμφαση στη διατήρηση και διάδοση απειλούμενων τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών ή «φυλών» και στην αποτροπή διείσδυσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.
2η Κοινωνική Δράση:
Δημιουργία πειραματικών – πιλοτικών γεωργικών, αγροτικών και κτηνοτροφικών προγραμμάτων και εργαστηρίων σε κατάλληλους προς τούτο χώρους, για τον καθαρισμό των εδαφών, την καλλιέργεια, ανάπτυξη, συγκομιδή, παραγωγή, επεξεργασία, παρασκευή, μεταποίηση, τυποποίηση, μεταφορά, διανομή, παροχή, εμπορία (χονδρική και λιανική), μεταπώληση, προώθηση, διαφήμιση φυσικών, φυτικών, γεωργικών, αγροτικών και κτηνοτροφικών επισιτιστικών / βοτανολογικών / ιαματικών – θεραπευτικών / εναλλακτικών ιατρικών / ψυχαγωγικών / καλλωπιστικών / καλλυντικών προϊόντων.
γ. Τοπικά και περιφερειακά υποστηριζόμενη γεωργία ή κτηνοτροφία, που συμβάλλει στην ανάπτυξη απευθείας εμπορικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών και ενισχύει την προσβασιμότητα σε είδη πρώτης ανάγκης, ιδίως των ασθενέστερων πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού, μέσα
από την απευθείας διάθεσή τους.
3η Κοινωνική Δράση:
Δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου στο οποίο θα προσφέρονται ανταλλάσσονται, εμπορεύονται (λιανικώς και χονδρικώς) αγαθά που θα παράγονται, επεξεργάζονται, παρασκευάζονται, μεταποιούνται, τυποποιούνται από μικροπαραγωγούς και από τα γεωργικά/αγροτικά και κτηνοτροφικά προγράμματα και εργαστήρια της Κοιν.Σ.Επ..
δ. Δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Ως δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο ορίζεται η βασισμένη στο διάλογο, τη διαφάνεια και τον αλληλοσεβασμό εμπορική σύμπραξη, που επιδιώκει μεγαλύτερη ισοτιμία στο διεθνές και εγχώριο εμπόριο. Συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας καλύτερους όρους εμπορίας των προϊόντων και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων παραγωγών και εργαζομένων.
4η Κοινωνική Δράση:
Δημιουργία, χρήση, διαχείριση, ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, με εναλλακτικά συστήματα δίκαιης, συνεργατικής και αλληλέγγυας οικονομίας και απασχόλησης, όπως Τράπεζα Χρόνου, σύστημα μη χρηματικών ανταλλαγών, κουπόνια, εναλλακτικό νόμισμα, πλέον του συστήματος χρηματικών ανταλλαγών.
5η Κοινωνική Δράση:
Στήριξη εθελοντών και ασθενέστερων πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικά ομάδων πληθυσμού, μέσω της απασχόλησής τους σε κοινωνικές δράσεις της Κοιν.Σ.Επ. και ανάλογα με το χρόνο και το αντικείμενο που επιθυμούν να απασχολούνται, θα ανταμείβονται με την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών της Κοιν.Σ.Επ., καθώς και με τη δωρεάν φιλοξενία σε κατάλληλους προς τούτο χώρους.
6η Κοινωνική Δράση:
Δημιουργία και διαχείριση πειραματικών – πιλοτικών θεματικών κοινωνικών χώρων (είτε μεμονωμένων, είτε σε πολυχώρους), για την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων ως εξής: κοινωνικό καφενείο, κοινωνικό μαγειρείο, κοινωνικό παντοπωλείο [μεταφορά, διανομή, παροχή, αγορά, εμπορία (χονδρική και λιανική), μεταπώληση, προώθηση, διαφήμιση, διάθεση ειδών παντοπωλείου, βοτάνων, γεωργικών/αγροτικών – κτηνοτροφικών – αλιευτικών προϊόντων, φυσικών και φυτικών επισιτιστικών / καλλυντικών / ιαμάτων / εναλλακτικών φαρμάκων και παραφαρμάκων], παρασκευαστήριο, τυποποιητήριο γεωργικών και αγροτικών – κτηνοτροφικών – αλιευτικών προϊόντων, δανειστική βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο, συνεδριάσεις, θεματικές καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, διοργάνωση εκθέσεων – εκδηλώσεων – σεμιναρίων – συνεδρίων – διαλέξεων – εργαστηρίων, με ή άνευ παροχή ειδών διατροφής και αναψυκτικών, με ή άνευ λειτουργία μουσικών οργάνων.
ε. Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μικρή κλίμακα και την ανάπτυξη τεχνολογίας που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.
7η Κοινωνική Δράση:
Δημιουργία χώρων με φωτοβιοαντιδραστήρες, τεχνητές λίμνες, δεξαμενές κ.ά., για την ανάπτυξη, παραγωγή, μεταποίηση, μετατροπή σε ενέργεια, μεταφορά, διανομή, εμπορία (χονδρική και λιανική) βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς, όπως άλγες, μικροάλγες.
στ. Μείωση της παραγωγής αποβλήτων και απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο, με συμμετοχή των πολιτών, μέσα από την επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση, ανακύκλωση των αποβλήτων ή μέσα από τον επανασχεδιασμό του τρόπου παραγωγής και διανομής των προϊόντων.
8η Κοινωνική Δράση:
• Προμήθεια κάδων σε όλα τα οικήματα και τους διαχειριζόμενους από την Κοιν.Σ.Επ. χώρους, εντός των οποίων θα τοποθετούνται ανακυκλώσιμα υπολείμματα τροφών, τα οποία θα μεταφέρονται σε χώρους κομποστοποίησης, για περαιτέρω επεξεργασία και δημιουργία φυσικών λιπασμάτων.
• Συλλογή χαρτιού, γυαλιού, μετάλλου και πλαστικού και μεταφορά τους σε
χώρους δημιουργίας τέχνης για τη δημιουργία χρηστικών αντικειμένων από ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιούμενα υλικά.
ζ. Κατασκευή και συντήρηση υποδομών και ενέργειας σε δημοκρατική συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.
9η Κοινωνική Δράση:
• Συλλογή ξύλων, δαδί, κάρβουνων σε πεδινούς και ορεινούς όγκους και
• Καθαριότητα και συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων δραστηριοποίησης της Κοιν.Σ.Επ. (σκούπισμα, ασβέστωμα, κλάδεμα κ.ά.).
10η Κοινωνική Δράση:
Συνεργασία με οποιαδήποτε φυσική ή νομική οντότητα, ιδία δε μετά θυγατρικών ή συγγενών εταιριών και επιχειρήσεων συνισταμένη στην αμοιβαία χορήγηση πιστώσεων ή την παροχή εγγυήσεων για τη διευκόλυνση χρηματοδοτήσεων, εφόσον η χορηγούμενη πίστωση και η παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετεί, με οποιονδήποτε τρόπο, τους κοινωνικούς σκοπούς και δράσεις της Κοιν.Σ.Επ. και τα πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικά της συμφέροντα.
η. Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας.
11η Κοινωνική Δράση:
Δημιουργία εκπαιδευτικού πειραματικού – πιλοτικού θεματικού αλιευτικού εκπαιδευτικού προγράμματος, διαμορφώνοντας κάθε σκάφος για ένα είδος αλιείας, όπως σκάφος για δίχτυ, σκάφος για παραγάδι, σκάφος για κύρτους, σκάφος για καθετή, σκάφος για συρτή, σκάφος για χανέμια, σκάφος για καλαμάρια, σκάφος για χταπόδια, σκάφος για ψαροντούφεκο, σκάφος για οστρακοειδή.
12η Κοινωνική Δράση:
Συνεργασία, σύμπραξη με οποιαδήποτε φυσική ή νομική οντότητα, επιχείρηση, ίδρυμα, οργανισμό, πανεπιστήμιο, σύλλογο, φορέα, με οποιονδήποτε τρόπο, στο πλαίσιο των κοινωνικών σκοπών και δράσεων της Κοιν.Σ.Επ..
θ. Εναλλακτικό, θεματικό και ήπιο τουρισμό.
13η Κοινωνική Δράση:
Δημιουργία, διοργάνωση και διεξαγωγή πειραματικών – πιλοτικών εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών θεματικών γεωργικών, αγροτικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών, κοινωνικών, συνεδριακών, πολιτιστικών και εναλλακτικών ιαματικών – θεραπευτικών, ιατρικών τουριστικών προγραμμάτων.
14η Κοινωνική Δράση:
Απασχόληση Εθελοντών και ασθενέστερων πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικά ομάδων πληθυσμού για τη δημιουργία πειραματικών – πιλοτικών Φωτοθεραπευτηρίων σε χώρους όπως νησίδες και βραχονησίδες, με την κατασκευή τραπεζιών, καρεκλών, κρεβατιών από τα πετρώματα των χώρων αυτών και της μίσθωσης αυτών για την κάλυψη της ανάγκης φωτοθεραπείας. Για τη διαμονή των απασχολούμενων και των επισκεπτών θα δημιουργηθούν και θα διαμορφωθούν κατάλληλοι χώροι διαμονής.
ι. Σχεδιασμό και διάθεση καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών ή κάθε μορφή τεχνολογίας που προωθεί την ομότιμη και βασισμένη στα κοινά παραγωγή.
15η Κοινωνική Δράση:
Προβολή, αναπαραγωγή, προώθηση, διαφήμιση, μεταφορά, διανομή και εν γένει διάδοση των προϊόντων και υπηρεσιών της Κοιν.Σ.Επ., μέσω τηλεπικοινωνιακών, κινηματογραφικών, εκδοτικών, εκτυπωτικών και άλλων νόμιμων μέσων, όπως τηλεπικοινωνιακή και έντυπη ενημέρωση και εκπαίδευση – επιμόρφωση.
ια. Παραγωγή, μεταποίηση, προώθηση ή διατήρηση της παραγωγικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου.
16η Κοινωνική Δράση:
Παρατήρηση των ακόλουθων σεμιναρίων, τα οποία θα εισηγούνται καταρτισμένα στους αντίστοιχους τομείς άτομα. 1ο σεμινάριο: «Μάθε για την ελιά» – Διάρκειας από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου.
2ο σεμινάριο:
«Μάθε για τα κηπευτικά» – Διάρκειας από 1
Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου.
3ο σεμινάριο: «Επεξεργάσου – μεταποίησε – τυποποίησε του χωριού τα αγαθά»- Μεταφερόμενο / Κυμαινόμενο σεμινάριο εξάμηνης διάρκειας.
ιβ. Παραγωγή και προώθηση της ανεξάρτητης πολιτισμικής δημιουργίας.
17η Κοινωνική Δράση:
Δημιουργία πειραματικών – πιλοτικών θεματικών καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως:
• Εργαστήρια τέχνης για τη δημιουργία και παραγωγή καλλιτεχνικών έργων (μεταποίηση και κατασκευή, αναπαλαίωση, συντήρηση, καλλιτεχνικών και χρηστικών αντικειμένων και από ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιούμενα υλικά) στους τομείς: Εικαστικά και Γλυπτική / Αντικείμενα / Έπιπλα και Φωτιστικά / Είδη Διακόσμησης / Κόσμημα / Χειροτεχνίες / Ένδυση / Υπόδηση / Είδη εγχώριας και παγκόσμιας Λαϊκής Τέχνης / Περιθωριακή Τέχνη / Γενικά ότι αφορά σε Arts & Crafts και Design.
• Εργαστήρια σκέψης – έκφρασης – δράσης για την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού.
• Μουσικά εργαστήρια, μουσικές παραγωγές και ηχοληψία, κατασκευή μουσικών οργάνων.
• Τηλεπικοινωνιακές εκπαιδευτικές – επιμορφωτικές παραγωγές.
• Μεταφορά / Διανομή / Εμπορία (χονδρική και λιανική) / Μεταπώληση / Προώθηση / Αναπαραγωγή / Διαφήμιση / Διοργάνωση καλλιτεχνικών εκθέσεων και εκδηλώσεων όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων.
18η Κοινωνική Δράση:
Διοργάνωση, διαχείριση και διεξαγωγή πειραματικών – πιλοτικών εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών θεματικών θεωρητικών και πρακτικών σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων, εργαστηρίων γεωργίας και φυσικής καλλιέργειας, περμακουλτούρας, κτηνοτροφίας, αλιείας, αγροβιοτεχνίας, οικοτεχνίας, κατασκευών και φυσικής
δόμησης, εναλλακτικών και αειφόρων πηγών ενέργειας, μεταποίησης και κατασκευής, αναπαλαίωσης, συντήρησης καλλιτεχνικών και χρηστικών αντικειμένων και από ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιούμενα υλικά, ιστορίας, τέχνης και πολιτισμού, ψυχαγωγίας, εναλλακτικών ιαματικών και ιατρικών θεραπειών και θεραπευτικών μεθόδων και σκευασμάτων.
19η Κοινωνική Δράση:
Διοργάνωση πειραματικών – πιλοτικών κοινωνικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, προβολές, κοινωνικά, πολιτιστικά, ψυχαγωγικά δρώμενα) με ή άνευ λειτουργία μουσικών οργάνων, με ή άνευ παροχή ειδών διατροφής και αναψυκτικών.
ιγ. Περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικισμών και του κτιριακού αποθέματος.
20η Κοινωνική Δράση:
Συμμετοχή και απασχόληση νέων, οι οποίοι ανήκουν σε ασθενέστερες πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικά ομάδες πληθυσμού, σε εκπαιδευτικά – επιμορφωτικά προγράμματα που θα λαμβάνουν χώρα σε αγροτικές και καλλιεργήσιμης περιοχές και οι νέοι θα διαμένουν σε εγκαταλελειμμένους, σε ανεκμετάλλευτους και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και οικήματα, ανά δύο ή περισσότεροι, ανάλογα με τη χωρητικότητα του κάθε χώρου και οικήματος, τα οποία θα έχουν παραχωρηθεί, μισθωθεί, αναστηλωθεί, συντηρηθεί.
Κατόπιν επιθυμίας, μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων και ανάλογα με τις δράσεις τους, θα δίνεται η δυνατότητα παράτασης της συμμετοχής τους.
ιδ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.
21η Κοινωνική Δράση:
Φιλοξενία και παροχή κατάλυσης σε άπορα, άστεγα και έχοντα ανάγκη άτομα σε παραχωρημένους, σε εγκαταλελειμμένους, σε ανεκμετάλλευτους και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και οικήματα.
22η Κοινωνική Δράση:
Δημιουργία, διοργάνωση και διεξαγωγή πειραματικών – πιλοτικών θεματικών
κοινωνικών συνεδριάσεων αναψυχής σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και θεματικούς κήπους και πάρκα.
23η Κοινωνική Δράση:
Απόκτηση, μίσθωση, χρήση μέσω παραχώρησης με ή άνευ ανταλλάγματος, μεταβίβαση και εν γένει εκμετάλλευση, αξιοποίηση, διαχείριση ακινήτων, χώρων και αγροτεμαχίων στο πλαίσιο των κοινωνικών σκοπών της Κοιν.Σ.Επ. και για τη δημιουργία πειραματικών – πιλοτικών οικοκοινοτήτων γύρω από τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα.
Β. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος.
Ειδικότερα, η Κοιν.Σ.Επ. στο πλαίσιο της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες είναι προσβάσιμες σε όλους, προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική προστασία σε ομάδες όπως:
• βρέφη,
• παιδιά,
• ηλικιωμένοι,
• άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις
και περιλαμβάνουν κοινωνικές υπηρεσίες:
• εκπαίδευσης,
• υγείας,
• κοινωνικής στέγασης,
• κοινωνικής σίτισης,
• παιδικής φροντίδας,
• μακροχρόνιας φροντίδας,
• κοινωνικής αρωγής.
Συγκεκριμένα οι σκοποί της Κοιν.Σ.Επ. ως προς την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων κοινωνικών δραστηριοτήτων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
24η Κοινωνική Δράση:
Δημιουργία πειραματικών – πιλοτικών θεματικών κοινωνικών ορφανοτροφείων.
25η Κοινωνική Δράση:
Δημιουργία πειραματικού – πιλοτικού κοινωνικού εκπαιδευτηρίου αυτοσυντήρησης, αυτοπαρατήρησης, αυτόγνωσης, αυτοεκτίμησης, αυτοδιαχείρισης.
Τα παιδιά των συμμετεχόντων της 18ης Κοινωνικής Δράσης θα έχουν τη δυνατότητα παροχής φροντίδας, στήριξης και εκπαίδευσης του παρόντος εκπαιδευτηρίου.
26η Κοινωνική Δράση:
Δημιουργία και διοργάνωση πειραματικών – πιλοτικών θεματικών εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών κοινωνικών δραστηριοτήτων ως εξής:
• κοινωνικών εξοχών – κατασκηνώσεων – θέρετρων, όπου θα παραδίδονται θεωρητικά και πρακτικά σεμινάρια, διαλέξεις, μαθήματα.
• κοινωνικών εκπαιδευτικών εκδρομών για την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσης.
27η Κοινωνική Δράση:
Για τη φροντίδα, τη στήριξη και την ενσωμάτωση των σοφών – βάσει γνώσης – γερόντων στην κοινωνία, θα δημιουργηθούν πειραματικοί – πιλοτικοί θεματικοί κοινωνικοί χώροι, οίκοι και υποδομές ευγηρίας.
Οι ηλικιωμένοι γονείς, συγγενείς και στενό οικογενειακό περιβάλλον των συμμετεχόντων της 18ης Κοινωνικής Δράσης, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν και να τους στηρίξουν, θα φιλοξενούνται στους αναφερόμενους στην παρούσα κοινωνικούς χώρους, οίκους και υποδομές ευγηρίας.
28η Κοινωνική Δράση:
Δημιουργία θέσεων εργασίας και δράσεων για ΑΜΕΑ, μέσω της δόμησης της άνετης πρόσβασής τους σε όλους τους χώρους δράσεων, προκειμένου να εναρμονιστούν και να ισορροπήσουν στην κοινωνία.
29η Κοινωνική Δράση:
Εμπορία (χονδρική και λιανική) των προϊόντων και υπηρεσιών της Κοιν.Σ.Επ. και
μέσω τηλεπικοινωνιακού επιχειρείν και εμπορίου.
3. Για την ευόδωση των σκοπών της η Κοιν.Σ.Επ. θα συμβάλλει και θα στηρίξει τη διάχυση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε όλους τους δυνατούς τομείς πολιτικο – οικονομικο – κοινωνικής δραστηριότητας, ενισχύοντας τα παραγωγικά εγχειρήματα αυτοδιαχείρισης και συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, παράγοντας προϊόντα και παρέχοντας υπηρεσίες για την από κοινού εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών στέγασης, σίτισης, εργασίας, κοινωνικοποίησης, έκφρασης και επικοινωνίας των μελών, των εθελοντών, των ασθενέστερων πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικά ομάδων πληθυσμού και της συλλογικότητας εν γένει, μέσα από τη διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων παραγωγής, την προώθηση της απασχόλησης με τη δημιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας, και τη συμφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, συμφιλιώνοντας παραγωγή και κατανάλωση, εναρμονίζοντας προσφορά και ζήτηση και διαμορφώνοντας νέου τύπου κοινωνικών σχέσεων βασιζόμενων στη συλλογικότητα και την ισοτιμία και όχι στον ανταγωνισμό, που προάγουν το συλλογικό και κοινωνικό συμφέρον, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής και ευρύτερης ανάπτυξης.
Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών δεν θα υποκαθιστά τις γενικές υποχρεώσεις του Κράτους στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.
ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄ ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 5ο ΜΕΛΗ
1. Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν:
α) Κάθε φυσικό πρόσωπο που εμπνέεται και ευαισθητοποιείται από τις αρχές και τις επιδιώξεις του Συνεταιρισμού.
β) Κάθε Νομικό πρόσωπο που διαπνέεται από τις ίδιες αξίες και αρχές και επιθυμεί να συνδυάσει την κοινωνική του δράση με τους σκοπούς του Συνεταιρισμού, υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4430/2016, όπως ισχύει σήμερα.
2. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση ή υπάγονται σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
3. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με την ίδια δραστηριότητα.
ΑΡΘΡΟ 6ο ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
1. Για την εγγραφή μέλους στο Συνεταιρισμό, μετά τη σύστασή του, απαιτείται υποβολή γραπτής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο προς τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή της.
2. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα μετά την αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η ιδιότητα του μέλους του Συνεταιρισμού αποκτάται από τον χρόνο λήψης της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής για την αποδοχή της αίτησης.
3. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και η
ανάδειξή τους στα όργανα μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή έγκρισης της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων εγγραφής των νέων μελών που δεν έχουν γίνει δεκτές από τη Διοικούσα Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από την Κοιν.Σ.Επ. με δήλωση που υποβάλλεται εγγράφως σε αυτή, αιτιολογώντας τους λόγους για τους οποίους συμμετείχαν αρχικά ως μέλη και εν συνεχεία τους λόγους που οδήγησαν στην επιλογή της αποχώρησής τους και ισχύει από την αρχή του επόμενου λογιστικού έτους.
2. Μέλος του Συνεταιρισμού διαγράφεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία 3/5 του συνόλου των μελών της Κοιν.Σ.Επ., στην περίπτωση που προβεί σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεών που προκύπτουν από το ν. 4430/2016, όπως ισχύει, και το καταστατικό και η συμπεριφορά του βλάπτει τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Η διαγραφή, στην περίπτωση απουσίας του μέλους από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιείται με την κοινοποίηση προς αυτό αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει υποχρεωτικά τους λόγους διαγραφής. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται με την αποχώρηση, την αποβολή ή τη μεταβίβαση της συνεταιριστικής του μερίδας και είναι καταχωριστέα στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, το μέλος που διαγράφεται μπορεί να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου και σε αυτή την περίπτωση η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την ημέρα δημοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία προσφυγής.
3. Στα αποχωρούντα ή διαγραφόμενα, κατά τα ανωτέρω, μέλη επιστρέφεται εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση του ισολογισμού ή της οικονομικής κατάστασης αποτελεσμάτων της χρήσης μέσα στην οποία δηλώθηκε η αποχώρηση ή διαγραφή η αξία της συνεταιριστικής του μερίδας, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης περί έγκρισης της αποχώρησης ή διαγραφής. Αν η ανωτέρω αξία της συνεταιριστικής μερίδας του αποχωρούντος ή διαγραφόμενου υπερβαίνει την αξία του ποσού που καταβλήθηκε για την απόκτησή της, ως ανώτερο όριο επιστροφής ορίζεται το τριπλάσιο της αρχικής αξίας της μερίδας, ενώ με την ως άνω επιστροφή εκκαθαρίζεται η σχέση της Κοιν.Σ.Επ. με το μέλος, χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηματιστεί. Η αποχώρηση ή διαγραφή του μέλους ολοκληρώνεται με τη λογιστική εκκαθάριση του επόμενου λογιστικού έτους.
ΑΡΘΡΟ 8ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και να συνεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά του.
β) Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής και να προστατεύουν τα συμφέροντά του.
2. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η Κοιν.Σ.Επ. με την περιουσία της. Ειδικά, για τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, ο Διαχειριστής ή ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με την Κοιν.Σ.Επ. για της οφειλές της προς το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4321/2015 (Α’ 32), το άρθρο 115 του ν. 2238/1994 (Α’ 151) και το άρθρο 4 του ν. 2556/1997 (Α’ 270) και διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της Κοιν.Σ.Επ. Για τις οφειλές προς το Δημόσιο, διατηρεί δικαίωμα αναγωγής
κατά των λοιπών μελών της Κοιν.Σ.Επ., τα οποία για τις οφειλές του προηγούμενου εδαφίου, ευθύνονται έναντί του απεριόριστα και εις ολόκληρον.
3. Κάθε νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλει εκτός από το ποσό της μερίδας του και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του Συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό.
4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούνται να καταβάλλουν την αναλογία τους στο χρηματικό ποσό που τυχόν απαιτείται για την κάλυψη ζημιών του Συνεταιρισμού.
5. Το κάθε μέλος ξεχωριστά αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του, των σκέψεων, των δράσεων και των αποτελεσμάτων του.
ΑΡΘΡΟ 9ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου.
2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να λαμβάνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και των Οικονομικών Καταστάσεων του Συνεταιρισμού.
3. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι και εργαζόμενοί της με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Υπόχρεη προς απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είναι η Κοιν.Σ.Επ..
4. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. που είναι εργαζόμενοι σ’ αυτήν έχουν δικαίωμα επί των καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, λαμβανομένων υπόψη των
περιορισμών της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 4430/2016 περί διανομής των κερδών.
5. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, τα οποία δε βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, είναι μη αμειβόμενη σύμβαση εντολής κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ.. Η σύμβαση εντολής που συνάπτεται μεταξύ μελών και Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει με σαφήνεια την παρεχόμενη υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδομαδιαίως.
6. Τα μέλη και οι Εθελοντές που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Κοιν.Σ.Επ. θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούνται και να διαμένουν σε κατάλληλους προς τούτο χώρους διαχειριζόμενους από αυτήν, καθώς και να απολαμβάνουν προϊόντα και υπηρεσίες αυτής κατ’ εφαρμογή του συστήματος μη χρηματικών ανταλλαγών της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΜΕ ΜΗ ΜΕΛΗ
1. Ο αριθμός των εργαζομένων μη μελών δε μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% του συνόλου των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ.. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται μέχρι και το 50% του συνολικού ποσοστού των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ. κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Τμήματος Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας επί αιτήσεως της Κοιν.Σ.Επ. για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών για χρονικό διάστημα που δε μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ανά ημερολογιακό έτος.
2. Η Κοιν.Σ.Επ. δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τα μη μέλη που λειτουργούν ως εθελοντές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α. Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται άμεσα έσοδα για το Φορέα. β. Η δράση έχει προαποφασιστεί από τη Διοικούσα Επιτροπή του Φορέα. Η απόφαση, η πρόσκληση και το πρόγραμμα της δράσης που θα γίνει χρήση εθελοντών καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο προδημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Φορέα ή σε ιστότοπο που διατίθεται για αυτόν το σκοπό από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. γ. Οι εθελοντές έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Εθελοντών της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4430/2016.
3. Η Κοιν.Σ.Επ. ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προξενήθηκαν στον εθελοντή κατά την παροχή της εθελοντικής του απασχόλησης στο Φορέα. Σε περίπτωση που ο εθελοντής απασχολείται στο εξωτερικό, η Κοιν.Σ.Επ. αναλαμβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδιού, διαβίωσης, καταλύματος, επαναπατρισμού και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαμονής του εθελοντή στο εξωτερικό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΟΡΟΙ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι της Κοιν.Σ.Επ. αποτελούνται από:
1. Το ιδρυτικό κεφάλαιο της επιχείρησης και το κεφάλαιο που προκύπτει από τη διάθεση νέων συνεταιριστικών μερίδων.
2. Κάθε έσοδο από την επιχειρηματική της δραστηριότητα και από την αξιοποίηση της περιουσίας της.
3. Δωρεές τρίτων.
4. Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού.
5. Έσοδα από άλλα προγράμματα.
6. Κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων.
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ
1. Κάθε μέλος εγγράφεται τουλάχιστον με μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα το ύψος της οποίας ορίζεται δια του παρόντος σε εκατόν ένα ευρώ (101€).
2. Τα ιδρυτικά μέλη και όσα στο μέλλον εγγραφούν, υποχρεούνται να εισφέρουν, με την καταβολή μετρητών, το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα τους μέσα σε ένα (1) μήνα από την κατά νόμο καταχώριση της Κοιν.Σ.Επ. ή την εγγραφή τους αντιστοίχως.
3. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ..
4. Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, κάθε μέλος επιτρέπεται να αποκτήσει έως πέντε (5) προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής, (ήτοι εκατόν ένα ευρώ) και το ισόποσο αυτών καταβάλλεται από τα μέλη μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα που θα δηλώσουν εγγράφως στη Διοικούσα Επιτροπή ότι επιθυμούν την απόκτηση προαιρετικών μερίδων. Για την απόκτηση προαιρετικών μερίδων επιτρέπεται η εισφορά κινητής ή και ακίνητης περιουσίας αντί της καταβολής μετρητών κατόπιν έγγραφης δήλωσης στη Διοικούσα Επιτροπή.
5. Η μεταβίβαση της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας μέλους γίνεται μόνο σε νέο μέλος και εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή. Επιτρέπεται η μεταβίβαση προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων σε υφιστάμενα μέλη μετά από έγγραφη δήλωση στη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή της. Όλες οι μεταβιβάσεις συνεταιριστικών μερίδων καταχωρίζονται στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
6. Η ιδιότητα του μέλους δεν κληροδοτείται και σε περίπτωση που μέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει, η αξία της συνεταιριστικής μερίδας του μέλους αυτού
περιέρχεται αυτοδικαίως στον ειδικό ή καθολικό διάδοχο. Σε περίπτωση που μέλος νομικό πρόσωπο τεθεί σε εκκαθάριση λόγω λύσης ή πτώχευσής του, η αξία της συνεταιριστικής του μερίδας καταβάλλεται σε αυτό.
7. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των μελών προς τρίτους, η συνεταιριστική μερίδα και τα προϊόντα της παραγωγής των μελών από την παράδοσή τους στην Κοιν.Σ.Επ. για πώληση, διάθεση, μεταποίηση και επεξεργασία. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας της Κοιν.Σ.Επ. ως τρίτου, χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους της και απαιτήσεων για παροχές σε είδος της Κοιν.Σ.Επ. προς τα μέλη της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Κοιν.Σ.Επ., δικαιούται ν’ αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Κοιν.Σ.Επ. έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του οργάνου της Διοίκησης.
Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται:
α) Η τροποποίηση του Καταστατικού.
β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η λύση και εκκαθάριση και η αναβίωση της Κοιν.Σ.Επ..
γ) Η έγκριση ή η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
δ) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας της Κοιν.Σ.Επ..
ε) Η έγκριση του Ετήσιου Απολογισμού και του Ετήσιου Ισολογισμού ή Οικονομική Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
στ) Η εκλογή και απαλλαγή από κάθε ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής και των
αντιπροσώπων σε Ενώσεις, καθώς και η οποιαδήποτε παύση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής.
ζ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.
η) Η έγκριση συμμετοχής της Κοιν.Σ.Επ. σε Κοινοπραξίες, ή Ενώσεις Συνεταιρισμών ανώτερου βαθμού και η αποχώρησή της.
3. Η Γενική Συνέλευση της Κοιν.Σ.Επ. απαρτίζεται από όλα τα μέλη της, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Όλα τα μέλη μετέχουν στις συνελεύσεις και ψηφίζουν με μία (1) ψήφο το καθένα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά κατ’ έτος και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, με σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που απευθύνεται προς τα μέλη, προ τουλάχιστον τριών (3) ημερών.
2. Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται εκτάκτως με πρόσκληση που απευθύνεται προς τα μέλη τουλάχιστον προ δύο (2) ημερών, είτε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, είτε εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με συγκεκριμένο θέμα προς τη Διοικούσα Επιτροπή από το ένα τρίτο (1/3) των μελών της Γ.Σ.. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση αυτή, τα μέλη αυτά δικαιούνται να τη συγκαλέσουν αυτοβούλως.
3. Η πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γνωστοποιείται με προσωπικές επιστολές και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΠΑΡΤΙΑ
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των μελών της. Επί μη απαρτίας, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση εντός δύο (2) μέχρι επτά (7) ημερών, κατά την οποία απαιτείται η ίδια ως άνω απαρτία. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 5 και το άρθρο 6 του ν. 1667/1986 (Α’ 196).
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αντίκεινται στους νόμους 4430/2016 και 1667/1986 όπως ισχύουν ή στο Καταστατικό του Συνεταιρισμού, είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται από τα 2/5 των μελών της Κοιν.Σ.Επ., εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την καταχώρισή τους στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Τη διοίκηση της Κοιν.Σ.Επ. ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά που εκλέγονται από τη
Γενική Συνέλευση.
2. Η διάρκεια της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής είναι πέντε (5) έτη και μπορεί να παρατείνεται, το πολύ για τρεις (3) μήνες από τη λήξη της, εντός των οποίων θα πρέπει να συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μελών για την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής.
3. Η Διοικούσα Επιτροπή μετά την εκλογή της συνέρχεται με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Ταμία και Γραμματέα.
4. Η Διοικούσα Επιτροπή μέσα σε ένα (1) μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή της για καταχώριση στο Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή της Κοιν.Σ.Επ. εκλέγεται, μετά από μυστική ψηφοφορία, από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έκτο (6ο) έτος από την εκλογή της προηγουμένης.
2. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Συνέλευση.
3.Τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, μέλη της Κοιν.Σ.Επ., είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να εκλέγει μέλη αυτής σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση
των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από τη Διοικούσα Επιτροπή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον δύο (2), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα για καταχώρηση στο Γενικό Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και ανακοινώνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών της Διοικούσας Επιτροπής, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Κοιν.Σ.Επ. και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 20ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή διοικεί και εκπροσωπεί την Κοιν.Σ.Επ. σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείρισή του, πλην αυτών που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής οφείλουν να καταβάλλουν κατά τη
διαχείριση των υποθέσεων της Κοιν.Σ.Επ. την ίδια επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις και φέρουν κάθε ευθύνη για την τήρηση των περιορισμών, του προς εκπροσώπηση δικαιώματος, που θέτει το καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε υπαλλήλους της Κοιν.Σ.Επ..
4. Το αξίωμα του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής είναι τιμητικό και άμισθο.
ΑΡΘΡΟ 21ο
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε τρεις (3) μήνες ή συχνότερα αν το ζητήσει το 1/3 των μελών της, αλλά όχι λιγότερο από δύο (2) άτομα. Η σύγκλησή της γίνεται από τον Πρόεδρό της με γραπτή πρόσκληση σε συγκεκριμένη ημέρα και συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης. Θέματα ημερήσιας διάταξης μπορούν να προταθούν και από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.
2. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως όταν τη συγκαλέσει ο Πρόεδρος της ή όποτε κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί από το 1/3 των μελών της.
3. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η σύγκλιση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΠΑΡΤΙΑ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκεται το 1/2 των μελών της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται πάντα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Δ.Ε.. Σε περίπτωση ισοψηφίας των παρόντων μελών, υπερτερεί η ψήφος του προέδρου της.
Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται από το Γραμματέα στο βιβλίο Πρακτικών της Διοικούσας Επιτροπής.
2. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής δε συμμετέχει στις συνεδριάσεις, ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, σύζυγο ή συγγενή πρώτου βαθμού.
3. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής προσβάλλονται από τα 2/5 των μελών της Κοιν.Σ.Επ., εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την καταχώρισή τους στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 7 του ν. 1667/1986 (Α’ 196).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΒΙΒΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ 23ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η Διαχειριστική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη Διαχειριστική Χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
ΑΡΘΡΟ 24ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης η Διοικούσα Επιτροπή συντάσσει τις Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και την Έκθεση Διαχείρισης και τις υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση.
2. Οι Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης της Διοικούσας Επιτροπής πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών της Κοιν.Σ.Επ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να αποστείλει τις Οικονομικές Καταστάσεις εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έγκρισής τους από τη Γενική Συνέλευση, στο Γενικό Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
ΑΡΘΡΟ 25ο
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
1. Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δε διανέμονται στα μέλη, εκτός αν αυτά είναι εργαζόμενοι, οπότε εφαρμόζεται η παράγραφος 2.
2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής:
α. κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
β. κατά ποσοστό 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης, εκτός αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση μέρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου γ’,
γ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής της δραστηριότητας.
3. Αν στο τέλος κάποιας χρήσης προκύψει ζημία, η οποία δεν καλύπτεται από το αποθεματικό της Κοιν.Σ.Επ., οι συνέταιροι υποχρεούνται να καταβάλουν ορισμένο χρηματικό ποσό για την κάλυψη των ζημιών της Κοιν.Σ.Επ., μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 26ο
ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
1. Η Κοιν.Σ.Επ. τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και
επιπλέον τηρεί:
α) Βιβλίο Μητρώου Μελών της Κοιν.Σ.Επ. στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους καθώς και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών.
β) Βιβλίο Μητρώου Εθελοντών της Κοιν.Σ.Επ. στο οποίο καταγράφονται τα μη μέλη, που λειτουργούν ως εθελοντές και υποστηρίζουν τις δράσεις του Φορέα.
γ) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΄
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 27ο
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
1. Η Κοι.Σ.Επ. λύεται στις εξής περιπτώσεις:
α) Αν διαγραφεί από το Γενικό Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μετά από απόφαση της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής, με την επιφύλαξη της παρ.9 του αρ.11 του ν. 4430/2016.
β) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των πέντε (5).
γ) Κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.4 του αρ.15 του ν. 4430/2016.
δ) Σύμφωνα με τα αρ. 10 και 11 του ν.1667/1986.
ε) Αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως ορίζεται στο καταστατικό αυτό, εκτός αν αποφασισθεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς του.
στ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
ζ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.
2. Η διάλυση της Κοιν.Σ.Επ. καταχωρίζεται στο τμήμα Μητρώου Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
ΑΡΘΡΟ 28ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
1. Την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της Κοιν.Σ.Επ. ακολουθεί η θέση της σε εκκαθάριση, στοιχεία τα οποία καταχωρίζονται στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
2. Η Κοιν.Σ.Επ. λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη λύση της, για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. καθίστανται συνεκκαθαριστές μετά τη θέση της Κοιν.Σ.Επ. σε εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει άλλο ή και τρίτο φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ως εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες εκκαθάρισης. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και εξοφλούνται τα χρέη. Αν απομένει μόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν απομένει ενεργητικό, τα μέλη λαμβάνουν την ονομαστική αξία των συνεταιριστικών τους μερίδων, ακέραιη ή αναλογικά εφόσον το ποσό που απομένει δεν επαρκεί. Αν απομένει αδιάθετο ενεργητικό, αυτό περιέχεται στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.
3. Αν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, οι αποφάσεις αυτών λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία.
4. Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την καταχώρισή τους στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.
5. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης καταχωρίζεται στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και το Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ενημερώνει για την οριστική διαγραφή
της Κοιν.Σ.Επ. κάθε μητρώο στο οποίο έχει πρόσβαση και υποχρέωση ενημέρωσης.
6. Αν η Κοιν.Σ.Επ. κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η πτωχευτική διαδικασία.
7. Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς της ή λόγω της πτώχευσής, η οποία όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωσή της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος, η οποία καταχωρίζεται στο Γενικό Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Στην περίπτωση αναβίωσης θεωρείται ότι η Κοιν.Σ.Επ. δε λύθηκε ποτέ.
8. Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε επειδή τα μέλη της μειώθηκαν κάτω του ελαχίστου ορίου, η αναβίωση είναι δυνατή, αν μέσα σε τρεις (3) μήνες συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μελών κατόπιν έγκρισης εισόδου νέων μελών από τη Γενική Συνέλευση.
9. Η απόφαση της αναβίωσης λαμβάνεται από τα 3/5 του συνόλου των μελών της Κοιν.Σ.Επ. και καταχωρίζεται στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
10. Η αναβίωση δεν είναι δυνατή μετά την έναρξη διανομής του απομένοντος ενεργητικού στα μέλη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 29ο
Το Καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα θέματα εκείνα που αξιώνει ο ν. 4430/2016, όπως ισχύει. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν.1667/1986, όπως ισχύει.

konstantinalada@yahoo.gr